സീയെല്ലെസ് ബുക്സ്, തളിപ്പറമ്പ

Tuesday, September 2, 2014

2 പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍
1983 ൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കാക്കയൂരിൽ ജനനം ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം ആംഗലേയ സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഇൻഫർമേഷൻ പഠനത്തിനു ശേഷം ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിൽ  ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്‌ വെയർ എഞ്ചിനിയർ ആയ ഭർത്താവ് ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമൊത്ത്  അമേരിക്കയിൽ. ഒരു മകൾ .
പ്രിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ (യു .എസ്.എ) (കവിതകൾ
പ്രകാശനം _ശ്രീ യു.കെ.കുമാരന്‍.
സ്വീകര്‍ത്താവ് _ശ്രീ മുഞ്ഞനാട് പത്മകുമാര്‍
. അവതാരകന്‍ _ ശ്രീ ജി .ഇന്ദു ഗോപന്‍ .
സ്ഥലം_പാലക്കാട്
തിയതി 07 .12 .2008
 വില 46 രൂപ 
പേജ് :48 

കവര്‍: ഉന്മേഷ് ദസ്തകിര്‍

1 comment: